İmar Planı Çalışmaları

imar-plani

İMAR PLANI ÇALIŞMASI

Nazım İmar Planı
Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve Uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır.

Uygulama İmar planı:
Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve esaslarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren 1/1000 ölçekte düzenlenen raporuyla bir bütün olan plandır.

Mevzi İmar Planları:
İlgililerince yaptırılan mevzii imar planları incelenerek tasdik edilmek üzere İl İdare Kuruluna sunulmaktadır.

HİZMETLERİMİZ

  • 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
  • 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
  • 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
  • Koruma Amaçlı İmar Planı
× Whatsapp'dan yazabilirsiniz?