İmar Planı Uygulamaları

imar-uygulamasi

İMAR PLANI UYGULAMALARI

Aplikasyon Nasıl Yapılmalıdır?
Her işte talep edilen bir doğruluk vardır. Talep edilen doğruluğa göre ölçme yöntemi ve kriterleri seçilir. Aplikasyonda elde edilecek prezisyon (doğruluk, hassasiyet), seçilecek ölçme yöntemi ve kriterlere göre değişkenlik arz edebileceği gibi, ilerde büyük zararlara yol açabileceği gözardı edilmemelidir. Bu nedenle önemlidir.
Bir mühendislik hizmetinde tasarlanan geometrinin talep edilen dogruluğu karşılayacak şekilde araziye aktarılması gerekir.
Yatay geometrinin araziye aktarılması işlemi, konum aplikasyonu’dur. Konum aplikasyonuna inşaat şantiyelerinde, en güzel örnek; “binaların aplikasyonu” dur.

Binaların Konum Aplikasyonu:
Vaziyet veya konum planı üzerine yerleştirilmiş olan bir binaya ait köşe noktalarının, planı üzerinden elde edilen aplikasyon elemanlarından yararlanılarak aktarılmasi işlemine binanın aplikasyonu denir.
Konum aplikasyonunda, kutupsal koordinat metodunda yatay açı ve yatay uzunluk ölçme yöntemleri ve bunu sağlamak için de elektronik takeometre (total station) ölçme aletleri kullanılır. Ölçme aleti seçilirken açı okuma doğruluğu ve mesafe okuma doğruluğu, prezisyonu etkileyen unsurlardandır.

– İmar planı uygulamaları
(yola terk, ifraz, tevhid, vb.)
İfraz, tevhid, yola terk vs. gibi adlandırılan uygulamalardır. İmar planları, belde halkının emniyet ve sağlığını korumak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını ve onlara iyi yaşama düzeni sağlamak amacıyla, ülke, bölge ve şehir verilerine göre konut, çalışma, dinlenme ve ulaşım gibi şehirsel fonksiyonlar arasında mevcut ve sağlanabilecek imkanlar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak için kadastro durumu da işlenmiş halihazır haritalar üzerine çizilen planlardır.
Bina inşa etmek istediğinizde, ilgili belediyeye (imar planı dışındaki alanlarda Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri’ne) müracaat ederek ruhsat almanız gerekir. Ruhsat verilirken, imar planı hükümleri uygulanır (çekme mesafeleri, bina yüksekliği vb.).

İFRAZ (AYIRMA)
Parsellerin, plan şartlarına ve imar yönetmeliğine aykırı olmadığı sürece iki veya daha fazla parsellere ayrılmasıdır.

TEVHİD (BİRLEŞTİRME)
Birden fazla parselin birleştirilerek tek parsel haline getirilmesidir.

YOLA TERK / YEŞİL ALANA TERK / PARKA TERK
Yol istikamet planları, beldenin önemli yolları ile bu yolların iki yanı için hazırlanan ve gerekli görülen hallerde beldenin gelişme esasları, bölgelerin büyüklükleri ve yerleri göz önünde tutularak ana kararlar ile uygulamaya esas olacak, kadastro durumu işlenmiş planlardır.
Çoğunlukla, inşaat yapımı için gerekli olan ruhsat alımı esnasında, ilgili belediye tarafından, planın gerektirdiği kadar kısmının yola / yeşil alana / parka terk işlemlerinin yapılması istenir. Aksi durumda inşaat ruhsatı alınamaz.
İmar planları, şehir ve bölge planlamacılar tarafından çizilir. Planların uygulayıcıları ise harita mühendisleridir.
Bu işlemler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün genelgesi gereği harita mühendislik büroları tarafından yapılabilir.

– Rölöve ölçümleri

– İlk tesis kadastrosu

– Kadastro yenilemesi

– Kadastro ile ilgili tescil işlemleri takibi
(sınır düzeltmesi, cins değişikliği, vb.)

– Yükseklik ölçümü
(kule, bina, köprü, enerji nakil hattı, vb.)
Üzerine çıkılamayan bu tip yapıların yükseklikleri elektronik takeometre (total station) ile ölçüm yapılarak hesaplanabilir.

– Hacim, hafriyat, kübaj hesaplama

– Yol proje uygulamaları

– Enlem ve boylam
On (10) katın üstünde inşa edilecek binalarda, ruhsat esnasında Harita Genel Komutanlığı, bina yapılacak olan parselin köşe noktalarının enlem ve boylamı ve yapılacak olan binanın kotunu (denizden olan yüksekliğini) istemektedir.
Kadastro Müdürlüğünce tanzim edilen röperli krokide (aplikasyon krokisi) bulunan koordinatlar coğrafi koordinattır ve metrik birimlidir. Çeşitli formüller yardımıyla, dönüşüm hesabı yapılarak bu koordinatlar açı biriminde (enlem-boylam olarak) hesaplanabilmektedir. Üzerine çıkılamayan bu tip yapıların yükseklikleri elektronik takeometre (total station) ile ölçüm yapılarak hesaplanabilir.

İLETİŞİM ŞİRKETLERİ
(GSM SAHA KİRALAMA VE İZİN HİZMETLERİ İÇİN)
Tüm kiralama yapan veya aracı olan firmalar için istenilen standartlarda gerekli hukuki duruma altlık oluşturacak, kadastral, tapu, imar, halihazır durum tespitinin yapılarak tüm verilerin sayısal ve çıktı olarak hazırlanması hizmetlerini vermekteyiz.
1- Kiralamaya konu olan yerlerinin aplikasyonu,
2- Kadastral durum tespiti,
3- Tapu durumu tespiti,
4- İmar durumu tespiti,
5- Kiralama yapılacak arsanın tüm altyapı ve üst yapı durum tespiti,
6- İstenen ve gereken şekilde fotoğraflandırılması,
7- Kiralama yapılan yerin Google Earth (uydu) ve 1:25.000’lik paftalarda işlenmesi,
8- Tüm bu yapılan çalışmalar sonucunda istenen yerlerin arazide tespiti ve işaretlenmesi,
9-Mevcut durumla ilgili söz konusu yer için rapor hazırlanması,
10- İstenen şekilde kiralama yapılacak yerin tüm altyapı, üst yapı ve hukuki duruma teşkil edecek verilerin haritalandırılarak rapor yazılması.

ENERJİ ŞİRKETLERİ

BAYİ, ŞUBE, FRANCHISE İÇİN
İstenen format ve özelliklerde bayii veya şubelerin haritalandırılması, civarındaki işyerleri ve önemli yerlerin tespit edilerek krokilendirilmesi işlerini de yapmaktayız.

HİZMETLERİMİZ

  • Parselasyon Planlarının Hazırlanması
  • 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması (Şuyulandırma)
  • Yola, Yeşile Terk, İfraz(Ayırma) ve Tevhid(Birleştirme) İşlemleri
  • İrtifak Hakkı Kurulumu v.b. Uygulama Çalışmaları
× Whatsapp'dan yazabilirsiniz?